Q: การสอบ Exam P และ Exam FM มีวิชาละกี่ข้อ, สอบวิชาละกี่ชั่วโมง และเกณฑ์การให้คะแนน ได้เท่าไหร่จึงจะผ่านและได้เกรดอะไร

A: ทั้งสองวิชาจะมีข้อสอบ 30 ข้อและให้เวลาทำ 3 ชั่วโมงครับ สำหรับเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา คะแนนผ่านคือ 63% สำหรับ Exam P และ 70% สำหรับ Exam FM ครับ

Q: ถ้าเกิดสอบผ่านข้อสอบ SOA ซัก 1 Exam แล้ว สามารถขอเงินค่าสอบคืนได้ใช่มั้ยครับ แล้วต้องทำอย่างไร

A: ขึ้นอยู่กับนโยบายแต่ละบริษัทครับ โดยทั่วไปบริษัทจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการสอบให้ ในกรณีที่เป็นนิสิตนักศึกษาก็จะมีรางวัลจากทาง สมาคมประกันชีวิตไทยด้วยครับ