จากฉบับที่แล้ว คนที่เคยเรียนวิชาที่ SOA รับรอง ก็สามารถโอนหน่วยกิตมาเป็น VEE ได้เลย แต่สำหรับเพื่อนๆที่จบสายอื่น ซึ่งไม่เคยเรียนวิชาพวกนี้ ก็มีวิธีได้มาซึ่ง VEE เหมือนกัน โดยการสอบตามนี้เลยครับ

SOA เส้นทางสู่ความฝันของนักคณิตศาสตร์ประกันภัย

            2. Standardized Examinations

            Chartered Financial Analyst (CFA) Exams หลายคนคงเคยรู้จัก CFA และบางคนอาจจะกำลังสอบอยู่ ซึ่งเกณฑ์ของทาง SOA เป็นตามนี้ครับ

            VEE Economics ต้องการ Passing Score ของ CFA Exam 1

            VEE Corporate Finance ต้องการ Passing Score ของ CFA Exam 1 และ 2

            VEE Applied Statistical Methods ต้องการ Passing Score ของ CFA Exam 2

            วิธี นี้นับว่าสะดวกเนื่องจาก CFA มีศูนย์สอบในประเทศไทย และคุ้มค่าเพราะว่าเป็นการปูทางไปสู่ทั้งประกาศนียบัตร ASA และ CFA, สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดูได้จาก http://www.cfainstitute.org

            New England Actuarial Seminars (NEAS) เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ผู้สอบหลายคนในประเทศไทยเลือกใช้ และมีความสะดวกเพราะเป็นการเรียนรู้ออนไลน์ และมีการเปิดเทอมถึงปีละ 4 ครั้ง คือเทอม Winter, Spring, Summer และ Fall โดย NEAS แบ่งหลักสูตรเป็นห้าวิชาคือ

    • Microeconomics
    • Macroeconomics
    • Corporate Finance
    • Regression Analysis
    • Time Series

            ซึ่ง การจะผ่าน VEE Economics นั้นจะต้องผ่านทั้ง Microeconomics และ Macroeconomics ส่วน VEE Statistical Methods ก็จะต้องผ่านทั้ง Regression Analysis และ Time Series

            ผู้ สมัครสามารถลงเรียนวิชาไหนก่อนก็ได้ หรือจะลงหลายๆวิชาพร้อมกันในเทอมเดียวก็ได้ครับ วิธีการสมัครเรียนก็โดยการเข้าเว็บไซต์ www.neas-seminars.com เพื่อลงทะเบียนเรียนออนไลน์ ข้อมูลที่สำคัญข้อมูลหนึ่งที่ต้องกรอกคือ Procter ซึ่งก็คือผู้ดูแลการเรียน และควบคุมการสอบปลายเทอม ผู้ที่สามารถเป็น Procter ได้ก็คือ FSA, ASA, CFA หรือผู้ที่มีใบรับรองวิชาชีพอื่นๆตามที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ของ NEAS

            หลัง จากสมัครแล้วก็จะเป็นการเรียน ซึ่งรูปแบบก็คือจะมีหนังสือที่ทาง NEAS กำหนดให้อ่านและทำแบบฝึกหัดในแต่ละวิชา นอกจากนั้นจะมีการทำ Assignment และในตอนท้ายจะเป็นการสอบปลายเทอม ซึ่งการสอบนี้จะมีการควบคุมโดย Procter โดยข้อสอบจะมีจำนวนทั้งสิ้น 50 ข้อและมีเวลาทำ 2 ชั่วโมง เมื่อผู้สมัครสอบปลายเทอมได้คะแนนในเกณฑ์ผ่าน (เกิน 35 ข้อ) และมีการทำ Assignment ส่งครบตามกำหนดก็จะผ่านรายวิชานั้นๆ

            นอก จาก CFA และ NEAS แล้วก็ยังมีการสอบของอีกหลายสถาบันเลย ที่ SOA รับรอง ซึ่งจะมีอยู่ในเว็บไซต์ของ SOA ครับ เพื่อนๆ ลองเข้าไปดูได้เลย (แต่อย่าลืมดูว่ามีจัดสอบในประเทศไทยด้วยรึเปล่านะครับ)

            มา ถึงจุดนี้ก้าวแรกสู่การเป็น ASA ก็ผ่านพ้นไปแล้ว ด่านต่อไปหลังจาก VEE ก็คือ Preliminary Exams ซึ่งเหมือนจะเป็นถนนลูกรัง ที่ยาว แถมคดเคี้ยว สำหรับผมและเพื่อนๆอีกหลายคน จนเกือบจะถอดใจ เมื่อเปิดเว็บไซต์ในวันประกาศผลสอบ แล้วพบว่า…..ไม่มีชื่อผม   T___T '''

             จากการที่ได้สอบมาหลายครั้ง ทำให้ได้ประสบการณ์ทั้งสมหวังและอกหักอยู่พอสมควรเหมือนกัน     เลยเอามาเล่าให้เพื่อนๆ ได้ฟัง ซึ่งในฉบับนี้ก็จะพูดถึงก่อนว่า Preliminary Exams มีกี่วิชา และเนื้อหามีอะไรบ้าง สำหรับเพื่อนๆ ที่เคยสอบอาจจะรู้บ้างแล้ว อดใจรอนิดนึงนะครับ เพราะฉบับหน้าผมจะพูดเต็มๆเกี่ยวกับ Tips ในการเตรียมตัวอ่านหนังสือ และการทำข้อสอบครับ

Preliminary Exams

            Preliminary exams จะมีด้วยกัน 5 ส่วน ได้แก่ Exam P, Exam FM, Exam MLC, Exam MFE และ Exam C ซึ่งจะสอบวิชาไหนก่อนก็ได้ครับ

            วิชา แรกที่พวกเรามักจะเริ่มต้นสอบกันคือ Exam P (Probability) หรือความน่าจะเป็น ซึ่งเนื้อหาจะเกี่ยวข้องกับ ความน่าจะเป็นทั่วไป การแจกแจงความน่าจะเป็นแบบต่างๆ ทั้งแบบต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่องสำหรับหนึ่งตัวแปรและหลายตัวแปร

            วิชา ต่อมาคือ Exam FM (Financial Mathematics) หรือคณิตศาสตร์การเงิน เนื้อหาหลักจะเกี่ยวข้องกับ ความหมายของคำศัพท์ทางคณิตศาสตร์การเงิน เช่น อัตราเงินเฟ้อ อัตราดอกเบี้ย มูลค่าปัจจุบัน มูลค่าอนาคต หุ้น พันธบัตร และการคำนวณเกี่ยวกับสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น รวมทั้งการคำนวณการชำระหนี้แบบต่างๆ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับตราสารอนุพันธ์ รวมถึงการหาผลตอบแทนของตราสารอนุพันธ์

            วิชา ต่อมาคือ Exam MLC (Life Contingencies) หรือคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับตัวแบบความอยู่รอดแบบต่างๆ ซึ่งได้นำมาคิดเป็นเงินรายงวด เบี้ยประกันภัย และเงินสำรองประกันภัย แบบจำลองห่วงโซ่มาคอฟ (Markov chain model) และกระบวนการปัวร์ซอง (Poisson Process)

            วิชาต่อมา คือ Exam MFE (Financial Economics) หลักใหญ่ใจความคือการคำนวณตราสารอนุพันธ์ เนื้อหาจะเกี่ยวข้องกับ แบบจำลองราคาหุ้น การคำนวณเกี่ยวกับตราสารอนุพันธ์ดัวยวิธี Black-scholes และ Binomial tree การวิเคราะห์ความเคลื่อนไหวของราคาตราสารอนุพันธ์จากพารามิเตอร์ของสูตร Black-scholes การจัดการความเสี่ยงโดยการทำ Delta hedging การคำนวณเกี่ยวกับตราสารอนุพันธ์แบบพิเศษ (Exotic options) และแบบจำลองอัตราดอกเบี้ย

            วิชา สุดท้ายที่เป็นวิชาที่มีเนื้อหามากที่สุดคือ Exam C (Construction and Evaluation of Actuarial Models) เป็นเรื่องเกี่ยวกับความรู้ทางสถิติ เนื้อหาส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับตัวแบบความรุนแรง (Severity model) ตัวแบบความถี่ (Frequency model) ตัวแบบรวม (Aggregate model) การคิดค่าสถิติของแบบประกันที่มี Deductible, Limits หรือ Coinsurance การประเมินความเสี่ยงโดยใช้ VaR (Value at risk) การสร้างแบบจำลอง Empirical การสร้างและการเลือกแบบจำลอง Parametric การใช้ทฤษฎี Credibility และการจำลอง (Simulation)

            ใน ฉบับหน้าเราก็จะมาพูดถึง วิธีการสมัคร ช่วงเวลาที่เปิดสอบ และค่าสมัครสอบนะครับ และที่สำคัญคือ Tips ในการเตรียมตัวอ่านหนังสือ และการทำข้อสอบ ครับ

             คราวนี้ คอลัมน์ Exam Update มี E-mail เป้นของตัวเองแล้ว ใครที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับ การสอบ ส่งคำถามเข้ามาได้ที่ Exam@sawasdeeactuary.com ครับ พบกันใหม่ฉบับหน้าครับ

Reference

           1. http://www.soa.org

           2. http://www.cfainstitute.org

           3. http://www.neas-seminars.com

           4. http://beanactuary.org