สวัสดีคะพี่ ๆ และน้อง ๆ ทุกท่าน อย่างที่ทราบกันดีว่านักคณิตศาสตร์ประกันภัยเป็นผู้ที่ความรับผิดชอบที่สำคัญในการบริหารจัดการความเสี่ยงหลาย ๆ ด้านของบริษัทประกันชีวิตและประกันภัย ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นความเสี่ยงที่ซับซ้อนต้องอาศัยการคาดการณ์ด้วยหลักวิชาการหลายแขนง ดังนั้น การทำงานด้วยความรู้ในงานที่ทำ ความรับผิดชอบ ความเป็นกลาง และการมีจรรยาบรรณจึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง ทราบหรือไม่คะว่าเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2552 ทางคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้มีประกาศเรื่อง “จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพนักคณิตศาสตร์ประกันภัย” ออกมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน เพื่อให้ผู้ที่ทำงานที่เกี่ยวข้องในสายงานนี้มีหลักยึดในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพกันแล้ว ประกาศฉบับนี้จะบังคับใช้กับใครบ้าง มีเนื้อหาอย่างไร และมีความแตกต่างหรือคล้ายคลึงกับหลักเกณฑ์ของต่างประเทศอย่างไรบ้างลองติดตามอ่านกันต่อไปนะคะ

          บุคคลที่ต้องปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณแบ่งออกเป็น 2 ประเภท

 1. นักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน (คปภ.) ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้รับรองรายงานการคำนวณความรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัย จัดทำรายงานหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับรายงานการคำนวณความรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัยหรือรายงานการวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ประกันภัยอื่น ๆ ตามแบบและรายการที่นายทะเบียนประกาศกำหนด
 2. บุคคลซึ่งได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากนายทะเบียน ให้เป็นผู้รับรองรายงานการคำนวณความรับผิดตามกรมธรรม์ก่อนพรบ.ฉบับใหม่มีผลใช้บังคับ

จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพนักคณิตศาสตร์ประกันภัยไทย พูดถึงเรื่องสำคัญทั้งหมด 7 เรื่องดังนี้

 1. ความซื่อสัตย์ในวิชาชีพ (Professional Integrity)
  ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ เป็นประโยชน์แก่สาธารณชนและชื่อเสียงแห่งวิชาชีพนักคณิตศาสตร์ประกันภัย
 2. มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standards of Practice)
  ปฏิบัติงานโดยใช้ความรู้ ความสามารถ ความชำนาญและวิจารณญาณทางวิชาชีพโดยยึดหลักปฏิบัติทางคณิตศาสตร์ประกันภัย
 3. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)
  ต้องไม่ให้บริการทางวิชาชีพที่มีหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เว้นแต่สามารถให้บริการอย่างเป็นกลาง รวมทั้งได้มีการเปิดเผยให้ผู้ว่าจ้างและผู้ต้องการจะว่าจ้างทั้งหมดที่อาจได้รับผลกระทบจากการให้บริการทางวิชาชีพของตนได้ทราบ และทุกฝ่ายได้แสดงความยินยอมที่จะรับบริการนั้น
 4. การรักษาความลับ (Confidentiality)
  ต้องไม่เปิดเผยข้อมูลอันเป็นความลับที่ได้มาระหว่างการปฏิบัติงาน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ว่าจ้าง เว้นแต่เป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย
 5. มารยาทและความร่วมมือ (Courtesy and Cooperation)
  ต้องปฏิบัติงานโดยรักษามารยาททางวิชาชีพ และให้ความร่วมมือกับบุคคลอื่นตามสมควรโดย
  1. แสดงความคิดเห็นต่อผลงานของนักคณิตศาสตร์ประกันภัยท่านอื่นอย่างไม่มีอคติ ด้วยมารยาทและความเคารพ และตั้งมั่นอยู่บนพื้นฐานมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  2. ให้ข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจในการรับงานแก่นักคณิตศาสตร์ประกันภัยท่านอื่นที่ได้รับการร้องขอให้ปฏิบัติงานแทน
  3. ให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน แก่นักคณิตศาสตร์ประกันภัยท่านอื่นที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานแทน
 6. การโฆษณา (Advertising)
  ต้องไม่ทำการโฆษณา กล่าวอ้าง หรือกล่าวเกินความเป็นจริงเกี่ยวกับคุณสมบัติทางวิชาชีพ หรือความรู้และประสบการณ์ทางวิชาชีพของตน และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการโฆษณาหรือกิจกรรมส่งเสริมธุรกิจที่รู้ว่าไม่เป็นความจริงหรืออาจทำให้คนเข้าใจผิด
 7. การสื่อสารและการเปิดเผย (Communications and Disclosures)
  ต้องสื่อสารอย่างชัดเจน และเปิดเผยข้อมูลอย่างเหมาะสมตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน

          สำหรับจรรยาบรรณของต่างประเทศที่จะทำมาเปรียบเทียบในที่นี้ ขอทำการเปรียบเทียบกับจรรยาบรรณของนักคณิตศาสตร์ที่กำหนดโดย Society of Actuaries (SOA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา เนื่องจากเป็นสถาบันที่ผู้ที่ทำงานทางสายงานด้านนี้ในประเทศไทยนิยมสอบเป็นนักคณิตศาสตร์ประกันภัยกัน จรรยาบรรณนี้จะใช้บังคับกับสมาชิกของ SOA ที่เป็น Associate (ASA), Chartered Enterprise Risk Analyst (CERA) และ Fellow (FSA) ซึ่งมีทั้งหมด 14 เรื่อง ทั้งนี้ 9 เรื่องจาก 14 เรื่องจะมีเนื้อหาใกล้เคียงกับจรรยาบรรณของนักคณิตศาสตร์ประกันภัยของไทย แต่อาจมีรายละเอียดแตกต่างกันไปเล็กน้อย ส่วนจรรยาบรรณอีก 5 เรื่องซึ่งเป็นสิ่งที่เพิ่มเติมขึ้น มีรายละเอียดดังต่อไปนี้คะ

มาตรฐานทางวิชาชีพ (Qualification Standards)
          นักคณิตศาสตร์ประกันภัยจะปฏิบัติงานทางด้านคณิตศาสตร์ได้ก็ต่อเมื่อ

 • มีคุณสมบัติที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน โดยวางอยู่บนความรู้ในหลักการพื้นฐาน การศึกษาหาความรู้อย่างต่อเนื่องและประสบการณ์
 • มีคุณสมบัติตามมาตรฐานทางวิชาชีพ

การควบคุมผลการปฏิบัติงาน (Control of Work Product)
          นักคณิตศาสตร์ประกันภัยจะต้องดำเนินการที่เห็นเหมาะสมเพื่อสร้างความมั่นใจว่าบริการนั้นจะไม่ถูกนำไปใช้เพื่อทำให้บุคคลอื่นเข้าใจผิด

คำนำหน้าและชื่อตำแหน่ง (Titles and Designations)
          นักคณิตศาสตร์ประกันภัยจะสามารถใช้คำนำหน้าและตำแหน่งของสถาบันนักคณิตศาสตร์ที่ได้รับการยอมรับ เช่น ASA, FSA ได้ตามหลักที่สถาบันเหล่านั้นได้กำหนดไว้เท่านั้น

การฝ่าฝืนต่อหลักจรรยาบรรณ (Violations of the Code of Professional Conduct)
          นักคณิตศาสตร์ประกันภัยซึ่งได้ทราบถึงการละเมิดหลักจรรยาบรรณของนักคณิตศาสตร์ประกันภัยอีกบุคคลหนึ่งควรจะพิจารณาปรึกษากับนักคณิตศาสตร์ประกันภัยบุคคลอื่นเพื่อหาหนทางแก้ไข   ถ้าหากไม่ได้มีการปรึกษาหารือหรือว่าการปรึกษาหารือไม่ประสบความสำเร็จ นักคณิตศาสตร์ประกันภัยผู้นั้นควรแจ้งการละเมิดนั้นต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือหน่วยงานที่ควบคุมเรื่องวินัยของวิชาชีพ เว้นแต่การเปิดเผยนั้นเป็นการขัดต่อกฎหมายหรือเป็นการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับ

          นักคณิตศาสตร์ประกันภัยควรตอบสนองต่อการขอข้อมูลโดยทันที อย่างเต็มที่และด้วยความซื่อสัตย์และให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับหน่วยงานที่ดูแลด้านวินัยและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับวิชาชีพอันเกี่ยวเนื่องกับวินัย การให้คำปรึกษาและการดำเนินการต่างๆ เกี่ยวกับหลักจรรยาบรรณ  ความรับผิดชอบในการตอบสนองใดๆ ของนักคณิตศาสตร์ประกันภัยจะต้องคำนึงถึงข้อจำกัดในการเปิดเผยข้อมูลอันเป็นความลับและข้อกำหนดตามกฎหมาย

          จากการเปรียบเทียบข้างต้น จะเห็นว่าหลักจรรยาบรรณของทั้งสองสถาบันเน้นย้ำถึงการปฏิบัติงานอย่างเป็นมืออาชีพโดยใช้ความรู้ความสามารถ การเรียนรู้ที่ไม่หยุดนิ่ง และความเป็นกลาง มาใช้เป็นหลักยึด สำหรับทาง SOA ได้เพิ่มความสำคัญในมาตรฐานทางวิชาชีพของนักคณิตศาสตร์ประกันภัย การควบคุมผลการปฏิบัติงาน การใช้คำเรียกชื่อตำแหน่งต่าง ๆ และการปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณเข้ามาอีกด้วย ดังนั้น ผู้ที่ปฏิบัติงานด้านคณิตศาสตร์ประกันภัยของไทยและผู้ที่สามารถสอบได้ระดับ ASA, CERA หรือ FSA ก็จะต้องเหนื่อยหน่อย เนื่องจากจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณของทั้งสองสถาบันไปพร้อม ๆ กันคะ ถ้ามีโอกาสในครั้งต่อ ๆ ไปจะลองนำตัวอย่างการปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณมาให้ดูกันนะคะ