สวัสดีค่ะ Interview an Actuary กลับมาแล้วนะคะจากที่ห่างหายไปตั้ง 1 ฉบับ แต่ว่าบทสัมภาษณ์ของคุณอมรทิพย์ จันทร์ศรีชวาลา นายกสมาคมนักคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย จากคราวที่แล้วนั้นยังไม่จบเลยเป็นภารกิจที่ต้องเอามาต่อให้จบค่ะ ซึ่งในฉบับก่อนได้กล่าวถึงบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ รวมถึงกฎระเบียบข้อบังคับของ Actuary ที่ใช้กันอยู่ในประเทศไทย ส่วนฉบับนี้จะเป็นการกล่าวต่อถึงการเตรียมตัวในการเพิ่มอุปสงค์ของวิชาชีพนี้

บทบาทของ SOAT ในการเพิ่มอุปสงค์ของ Actuary นั้นจำเป็นที่จะต้องทำดังนี้

 1. ยกระดับมาตรฐานของสมาชิกองค์กรที่เป็น Fellow ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นที่ต้องเปลี่ยนเพื่อที่จะให้ได้เป็นองค์กรที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานของ IAA
 2. ผลักดันให้ Regulator ตระหนักถึง
        - ประโยชน์และความสำคัญในการสนับสนุน Actuary ในประเทศให้เป็น Actuary ที่มีมาตรฐาน
        - SOAT ในฐานะขององค์กรคณิตศาสตร์ประกันภัยสากลจะรับ Actuary ที่ได้รับการรับรองมาเป็นสมาชิกของ SOAT เพื่อที่จะให้มีการร่วมมือกันของActuary ที่มีความเชี่ยวชาญ โดยจะมีการจัดทำ Actuarial guidance notes และมาตรฐานในการทำงาน รวมทั้งชี้นำอุตสาหกรรมตามประสบการณ์ที่เรียนมา
 3. โปรโมตอาชีพ Actuary ในสถาบันอุดมศึกษาให้แก่ทั้งนักเรียนและผู้ปกครองเพื่อเพิ่มอุปทานของ   Actuary ในระยะยาว
 4. ส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาปรับปรุงหลักสูตรคณิตศาสตร์ประกันภัยเบื้องต้น
 5. ส่งเสริมและช่วยเหลือบุคคลทั่วไปและสมาชิกองค์กรที่ทำงานในส่วนนี้ให้มีมาตรฐานโดยผ่านการสอบของสมาคมคณิตศาสตร์ประกันภัยที่นานาชาติรับรอง
 6. พัฒนาความสามารถและทักษะของสมาชิกผ่านหลักสูตรการเรียนที่สำคัญอย่างต่อเนื่อง
 7. เพื่อให้เป็นไปตามอุปสงค์ในระยะสั้นสำหรับความเชี่ยวชาญทางคณิตศาสตร์ประกันภัย จึงต้องอนุญาตให้ชาวต่างประเทศสามารถเป็นสมาชิกของ SOAT ได้

การเริ่มต้นสำคัญในหลาย ๆ สิ่งที่ยังต้องดำเนินต่อไป

     ถึงแม้ SOAT จะมาได้ไกลจากเมื่อ 2 ปีที่แล้วแต่ก็ยังมีงานอีกหลายอย่างที่ต้องดำเนินงานต่อไป ตั้งแต่ปีที่แล้วจนถึงปีนี้สมาชิกระดับ fellow ได้ใช้เวลาอย่างมากเพื่อทำ RBC และ ERM ร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นการทำงานที่ได้รับมอบหมายโดยตรงจาก SOAT TLAA หรือ GIA SOAT จะยังคงมีงานที่ต้องทำอีกมากเพราะ RBC ได้ก้าวเข้าสู่อีกเฟสของการเตรียมพร้อมต่อ Consultation papers และ Market testing

     สำหรับ Actuarial exams ทั้งของสถาบัน SOA และ CAS SOATได้รับความช่วยเหลือจากองค์กรระดับมหาวิทยาลัยในการโปรโมตหลักสูตรการสอบเพื่อให้มีการเตรียมตัวสอบของสมาชิก

     ถึงแม้จะมีการทำงานที่เพิ่มขึ้นแต่ SOAT กำลังก้าวเข้าสู่ Professional education program ซี่งมีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจประกัน ในเดือนมกราคม SOAT ได้จัดสัมมนา 2 วันในเรื่องของ Chain Ladder Loss Reserving ถัดมาในเดือนเมษายนได้มีจัดประชุม Gross Premium Valuation และ Continuing Professional Education Requirements ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2009 คาดว่าจะให้มีการประชุม 1 วันในเรื่องของ ALM และสุดท้ายในไตรมาสที่ 4 นั้นได้มีการวางแผนที่จะให้มีประชุม ซึ่งมีความคาดหวังที่จะเปลี่ยนบทบาทและความรับผิดชอบของ Actuarial profession ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการพัฒนาอันใกล้นี้เพราะเป็นสิ่งจำเป็นใน RBC และสำหรับ IFRS นั้นจะไม่มีการเคลือบแคลงใน Lliberalization ของประกันชีวิตทั้งใน Product และ Pricing ซึ่งในเรื่องนี้จะมีความคล้ายคลึงกับการที่ Regulator จะต้องทบทวนบทบาทและความรับผิดชอบของ Responsible Actuary หรือ Appointed Actuary และมีความประสงค์ที่จะให้ SOAT เข้าร่วมในการร่าง actuarial guidelines

     กุญแจสำคัญในการก่อตั้ง SOAT ให้ประสบความสำเร็จนั้น คือ การเข้าร่วมกันของ qualified actuaries ซึ่งได้สละเวลาและใช้ทักษะความรู้มาช่วยในงานหลาย ๆ ส่วน ทั้งการศึกษา การทำงาน การประชาสัมพันธ์ และนโยบาย

     เรายังมีเรื่องราวจากนายกสมาคมนักคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยกันอยู่ คงต้องขอต่ออีกครั้งในฉบับหน้า (ปีหน้า) นะคะ สวัสดีค่ะ


HOW PREPARED IS THE SOAT TO MEET THIS CHALLENGING ADDITIONAL DEMAND ON THE PROFESSION?

     Anticipating the increased demand on actuaries, the SOAT recognized the need to:

 1. Raise our qualification standards for fellow members and to make the necessary changes to become a professional body that meet the standards of full members of the IAA.
 2. Influence regulators to recognize:
        - the advantages and importance of promoting a local professional actuarial body in a responsible actuary system;
        - SOAT as the national actuarial association and require responsible actuaries to be members of the SOAT in order to get qualified actuaries to participate in technical working groups, issue actuarial guidance notes and standards of practice, and conduct industry experience studies.
 3. Promote the profession to university students and parents to increase the supply of actuaries over the long term
 4. Encourage universities to improve pre-qualifying actuarial education programs
 5. Encourage and aid Ordinary and Associate members working in this area to qualify by taking exams of recognized actuarial associations
 6. Improve the capabilities and skills of our members through relevant Continuing Professional Education
 7. Meet the shorter term demand for actuarial expertise by allowing foreigners/non-residents to be fellow members of the SOAT.

Continuing Key Initiatives:

     Although we have come a long way in the last two years, there is much work to be done. Last year and continuing into this year many of our fellow members spend large amounts of time in RBC and ERM working groups whether it is through direct appointment by SOAT or TLAA or GIA. We will continue to be busy as the RBC projects moves into the next phases of providing responses to consultation papers and market testing.

     With the help of universities, we hope to be able to promote programs aimed at preparing our members for actuarial exams of the SOA and CAS.

     In spite of the additional work load we are also stepping up on our continuing professional education programs that are relevant to insurance business. In January we held a two day seminar on Chain Ladder Loss Reserving. In April we will be holding a short session on Gross Premium Valuation and Continuing Professional Education Requirements. In the third quarter of 2009 we expect to have a one day conference on ALM.

     And in the fourth quarter of 2009, we are planning a conference on the expected changes in role and responsibilities of the actuarial profession. This we think is of critical importance given the expected near term developments of the need to comply with RBC, IFRS that will undoubtedly lead to liberalization of life insurance product and pricing. In this regard, it is very likely that the regulators will have to review the role and qualification of the Responsible Actuary or Appointed Actuary and require our participation or leadership in drafting actuarial guidelines.

     The key to the SOAT’s success in establishing itself as a professional body is getting qualified actuaries to volunteer their time and expertise to help in many of the educational, professional, public relations and governance activities.