วัตถุประสงค์

          “สวัสดีแอคชัวรี” เป็นวารสารที่ทำขึ้นมาโดยแอคชัวรีที่เป็นคนไทย เพื่อมุ่งส่งเสริมคนไทยในแวดวงธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับแอคชัวรีในแง่มุมต่างๆ ดังต่อไปนี้

 1. เป็นสื่อที่รวบรวมองค์ความรู้และประสบการณ์ของแอคชัวรีให้กับประชาชนที่สนใจทั่วไป ทั้งนี้เพื่อมุ่งเน้นให้กับคนที่ไม่ได้เป็นแอคชัวรีได้อ่านกัน
 2. เป็นศูนย์กลางในการรวมกลุ่ม ติดต่อ และแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ของคนไทยที่เป็น นักเรียน อาจารย์ นักวิชาการ ตลอดจนคนที่ทำงานในองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับแอคชัวรี เข้าด้วยกัน ทั้งนี้ ยังทำเพื่อเป็นแหล่งประชาสัมพันธ์ข่าวให้กับ 1) Society of Actuaries (SOA) , 2) Society of Actuaries of Thailand (SOAT), และ 3) Insurance Premium Rating Bureau (IPRB) อีกด้วย

กลุ่มคนอ่าน

 1. บุคคลทั่วไปที่สนใจเรื่องราวที่แอคชัวรีคนไทยเขียนขึ้นมาเพื่อเล่าสู่กันฟัง ไม่ว่าจะเป็นคนที่ทำงานร่วมกับแอคชัวรี ผู้บริหาร หรือพนักงานในธุรกิจประกันชีวิตและบริษัทประกันวินาศภัย
 2. คนที่สนใจหรือเกี่ยวข้องกับแอคชัวรี ไม่ว่าจะเป็น นักเรียน นักศึกษา อาจารย์ หรือ แม้กระทั่งคนทั่วไปที่สนใจในอาชีพแอคชัวรี
 3. ผู้ที่กำลังสอบหลักสูตรของแอคชัวรีระดับสากลจาก Society of Actuaries (SOA) ของอเมริกา
 4. แอคชัวรีคนไทยที่ทำงานอยู่ในองค์กรต่างๆ

ทีมงาน

 • พิเชฐ เจียรมณีทวีสิน FSA
 • สุชิน พงษ์พึ่งพิทักษ์ FSA
 • สุวพันธ์ แสงประกาย FSA
 • สุทีม ภัทรมาลัย FSA
 • อิฏฐ์ อภิรักษ์ติวงศ์ FSA
 • ยุวดี เฉลิมศรีภิญโญรัช, ASA
 • ธนิตา อนุสนธิ์อดิสัย, ASA
 • กมลพรรณ สุดโททอง
 • วันวิสา มีทองมูล
 • ศิริอำไพ ธรรมวิถี
 • ณัฐพล วงศ์รัตนวิจิตร
 • ปุณยวีร์ นภาลัย
 • อาทิตยา นาวาเจริญ
 • สุดารัตน์ อาภาศิริกุล
 • บุษยาศจี พ่วงเงิน
 • ขวัญทิพย์ นิรุตติรักษ์
 • ทักษพร วีระพัฒนา